Czym różni się gwarancja od rękojmi?

  • przez

Gwarancja to określony zakres odpowiedzialności utworzony przez gwaranta, najczęściej producenta lub importera, dystrybutora. Rzadziej przez sprzedawcę. W ramach gwarancji określa on zakres w jakim odpowiada on za działanie produktu, określa zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy oraz uprawienia konsumenta. Wbrew pozorom, zakres tej odpowiedzialności w przypadku gwarancji może być znacznie mniejszy i krótszy czasowo, niż w przypadku rękojmi.

Reklamacja tytułem rękojmi lub gwarancji

Rękojmia to zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy i uprawnienia konsumenta, których sprzedający nie może zmienić, a zwłaszcza nie może zmienić na niekorzyść konsumenta. Te zasady określone są w przepisach prawa. Rękojmia jest podstawą do roszczenia swoich praw do produktu od przedsiębiorcy.

Składając reklamację możemy więc złożyć ją tytułem rękojmi lub gwarancji (to bardzo ważne, aby wiedzieć z której formy skorzystać i czego oczekiwać w zamian). Reklamacja tytułem rękojmi jest uznawana jako odpowiedzialność sprzedawcy wobec konsumenta. Reklamacja tytułem gwarancji to odpowiedzialność gwaranta czyli najczęściej producenta.

  • Rękojmia jest obowiązkowa i zawsze trwa 2 lata od dnia jej wydania.

Warunki rękojmi

Rękojmia dotyczy reklamacji, w której chcemy pociągnąć do odpowiedzialności stronę transakcji, a więc będzie ona miała głównie zastosowanie tam, gdzie nasze oczekiwania dot. produktu zmierzają w stronę jego naprawy, wymiany ale przede wszystkim zwrotu lub rekompensaty finansowej. Rękojmia przerzuca odpowiedzialność za produkt na sprzedawcę.

W przypadku rękojmi przyjmuje się, że wada produktu powstała zanim towar trafił w ręce konsumenta, a konsument zgłasza wadę.  Przy czym to nie w klient musi udowadniać, że to nie z jego winy powstała wada, a sprzedający udowadnia, że wada nie powstała na etapie produkcji a podczas niewłaściwego użytkowania. Brzmi to bez sensu, ale ma to ogromny sens – Domniemanie istnienia wady.

  • Art. 5562 kodeksu cywilnego: Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
  • Art. 568. § 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat (w przypadku nieruchomości do 5 lat). Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Warunki gwarancji

W przypadku gwarancji, reklamacja taka przyjmuje przede wszystkim postać uzyskania produktu zgodnego z opisem producenta. Gwarant w gwarancji wskazuje prawa i obowiązki jakie bierze na siebie, w razie gdy towar i jego właściwości nie odpowiadają temu, co zapewnił on sam – gwarant. Gwarant może ograniczyć możliwość reklamowania określonych wad towaru lub jego części składowych. I w końcu gwarant może sam ustalić okres przez jaki jego produkt posiada ochronę gwarancyjną. Ustawowa gwarancja to 2 lata, ale gwarant ma prawo to zmienić. Gwarant ustala także czas w którym wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec konsumenta, np. naprawy.

Niezależnie więc od postanowień gwarancji, korzystniejsze dla konsumenta jest skorzystanie z tytułu rękojmi. Gwarancja może być korzystniejsza jeśli zawiera jasno sformułowane przez gwarana zasady, może też trwać dłużej niż okres rękojmi.

Dodaj komentarz